HỘI THẢO THUẾ - TẠP CHÍ TÀI CHÍNH (BỘ TÀI CHÍNH)

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trường, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách và giải pháp tài chính, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch, góp phần giảm chi phí và thời gian sản xuất kinh doanh, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhằm góp phần cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn, đẩy mạnh việc tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt chính sách thuế mới năm 2015, Tạp chí Tài chính tổ chức hội thảo khoa học: "Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ". Thông qua hội thảo này, Tạp chí Tài chính phối hợp với các đơn vị chức năng, các chuyên gia hàng đầu của Bộ Tài chính kịp thời phổ biến, phân tích cơ chế, chính sách tài chính mới để cộng đồng doanh nghiệp nắm chắc và hiểu rõ, từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng