Ban lãnh đạo

 

 

- CTHĐQT: Nhà báo Ngô Ngọc Tuân - Chủ tịch Tập đoàn TT Quốc gia Việt Nam

- Tổng Giám đốc: Thạc sĩ Đàm Quang Trung

- Phó Tổng Giám đốc: Trần Thị Tình

- Phó Tổng Giám đốc: Ngô Thị Hòa

- Trưởng phòng Sự kiện: Phùng Thị Năm

- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Nguyễn Thị Vân

- Trưởng phòng Thiết kế: Nguyễn Tiến Thành

Đối tác - khách hàng